Ons onderwijs

Onze leerlingen gaan met plezier naar school. We bieden een fijne, veilige, gestructureerde leeromgeving voor alle leerlingen.

We werken planmatig  volgens beproefde methodes. Dat houdt in, dat de leerkracht probeert de onderwijsdoelen zo exact mogelijk te bereiken. Dat wil zeggen, dat een gedegen inhoudelijke vorming wordt nagestreefd gericht op basiskennis en basisvaardigheden.

Tegelijkertijd bestaat er veel aandacht voor de kwaliteit van het onderwijsleerproces en de sociale vorming van de kinderen.

Voor ons heeft dit een hoge prioriteit. Het onderwijs mag dus niet star worden of voorbij gaan aan de kinderlijke spontaniteit. Ondanks een planmatige aanpak wordt er op onze school zo flexibel en kindvriendelijk mogelijk gewerkt.

Visie en missie

Persoonlijke ontwikkeling vormt de basis voor optimale leerprestaties. Het is een wezenlijk onderdeel van de sociaal-emotionele vorming, waar veel aandacht aan wordt besteed. Ontwikkeling van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van het kind zijn aandachtspunten. Een kind vindt in de school een veilige en  gestructureerde plek binnen een positief  leef- en leerklimaat.

Visie
Obs Meester Neuteboom heeft een belangrijke rol in het toekomstig succes van leerlingen. Onze kernwaarden zelfstandigheid, samenwerken, vertrouwen, verantwoordelijkheid en veiligheid zijn hierbij leidend.

Door de zelfstandigheid van onze leerlingen te bevorderen en hoge verwachtingen te hebben van onze leerlingen, willen wij hen voorbereiden op de overstap naar het voortgezet onderwijs en de multiculturele maatschappij. Daarnaast bevorderen wij ook het samenwerken. Door samen te werken leren leerlingen elkaar te vertrouwen, verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en elkaar te helpen bij het bereiken van hun doelen.

Onze school streeft ernaar om een veilig pedagogisch klimaat te creëren waarin leerlingen zich geborgen en gesteund voelen. Dit bereiken we door rust, orde en structuur te bieden en een positieve omgang met elkaar te ondersteunen.

Onze leerlingen worden onderwezen door een betrokken en gedreven team van leerkrachten, dat zich inzet om het beste uit leerlingen te halen.

Met deze visie willen wij ervoor zorgen dat onze leerlingen worden voorbereid op een succesvolle toekomst, waarin zij zich vol zelfvertrouwen en zelfstandigheid kunnen ontwikkelen en aanpassen aan de veranderende maatschappij.


Wij maken elke dag het verschil!

Missie

We leggen het accent op kennis, sociaal-emotionele ontwikkeling, samenwerking en normen en waarden, waarbij we kinderen de kans bieden zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

We streven er naar de leerlingen in alle opzichten te laten groeien in een veilige, positieve en inspirerende leer- en leefomgeving, in zichzelf te laten geloven en het maximale te halen uit eigen talenten en capaciteiten.