Zorg

Elk kind is verschillend. Het ene kind leert heel snel, een ander kind ontwikkelt zich over het algemeen goed, maar heeft bijvoorbeeld moeite met rekenen, weer een ander kind krijgt alles wel onder de knie, maar heeft bijvoorbeeld extra tijd en hulp nodig. Het is daarom belangrijk elk kind die zorg te geven die het nodig heeft. Om dat te realiseren wordt door middel van een leerlingvolgsysteem de ontwikkeling van alle leerlingen gevolgd. In alle groepen worden gegevens verzameld van alle leerlingen. Daarvoor worden een aantal keren per jaar toetsen afgenomen van bijvoorbeeld lezen, spelling en rekenen.

Algemeen: De leerlingenzorg heeft naast de zorg voor de “gemiddelde” leerling ook betrekking op de zorgleerlingen. Een zorgleerling is een leerling die onvoldoende baat heeft bij het reguliere onderwijsprogramma en daardoor speciale zorg behoeft. Dit kan zowel op het gebied van de cognitieve ontwikkeling zijn als op sociaal emotioneel gebied. Het kan ook een leerling betreffen die bovengemiddeld presteert. De zorg van ons schoolteam is gebaseerd op de principes van hulpverlening, preventie en afstemming.

Hulpverlening: De kinderen zijn ingedeeld in jaargroepen. De instructie geven we waar mogelijk groepsgewijs, dit garandeert voldoende instructie wat bepalend is voor voldoende vorderingen. We proberen door extra hulp om de groepen zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Onze methoden zijn hierop afgestemd door toepassing van het “basisstof-herhalingsstof-verrijkingsstof”-model.

Preventie: Middels veel aandacht en zorg in de onderbouw, proberen we, dat de kinderen voldoende voorbereid zijn op het systematisch aanleren van vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Daarbij hoort, dat we veel aandacht besteden aan het ontwikkelen van een zelfstandige werkhouding en het goed kunnen samenwerken (interactief leerling-leerling).

Afstemming: We hanteren de instructie via het Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructiemodel (IGDI-model). Soms wijken de mogelijkheden van kinderen zover af van het gemiddelde van de groep, dat we eigen leerlijnen uitschrijven in overleg met de consultatieve begeleider. Onze organisatievorm is hierop ingericht (met dag- en weektaken). Bij wereldoriëntatie en taal creëren wij regelmatig gedifferentieerde leersituaties: gezamenlijke onderwerpen en opdrachten, waaraan elk kind naar vermogen kan werken.

Het IGDI-model

Het IGDI-model staat voor: Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructie-model.

Het IGDI-model is een moderne versie van het directe instructie-model. Binnen het IGDI-model zijn de fasen van het directe instructie-model aangepast zodat er meer differentiatie in uitleg en instructietijd tussen de leerlingen ontstaat.

Zeer begaafde kinderen

Bij zorgverbreding denken we in zijn algemeenheid aan kinderen met leer -en gedragsproblemen, maar hier worden vaak de ‘minder begaafde kinderen’ onder verstaan. Er zijn echter ook kinderen die problemen geven vanwege hun meer dan gemiddelde begaafdheid. Ook zij verdienen extra aandacht. Bedoeld worden die kinderen voor wie de klassikale methodes niet voldoende stof en uitdaging bieden, kinderen die in feite een jaar of meer vooruit zijn in hun intellectuele ontwikkeling, met alle mogelijke gevolgen. Voor deze kinderen wordt gebruik gemaakt van uitbreiding binnen de methode en eventueel de methoden “Vooruit” en “Somplex”.

Motivatieproblemen, verveling, zich onvoldoende ergens voor inzetten (alles is gemakkelijk), onverschilligheid, slordigheid, kortom een heel scala van gedragsproblemen is mogelijk.

Regelmatig wordt er met het hele team een leerlingenbespreking gehouden. Daar worden leerlingen besproken waarvan uit de algemene toetsen of observaties is gebleken dat hun ontwikkeling stagneert of achterblijft of ver vooruit is.

Overgang / plaatsing / overplaatsing

Normaal gesproken zal er in een goede harmonie overleg plaatsvinden tussen de ouder(s) van een leerling en het personeel van de school, als het gaat om het wel of niet door kunnen laten gaan van een leerling naar een volgende groep. De beslissing van het onderwijzend personeel is echter doorslaggevend.

OPRON Expertise Team (OET)

Alle scholen van Scholengroep OPRON stellen in hun onderwijs de behoefte van de kinderen centraal. Voor het bepalen van passende ondersteuning van het kind kan elke school een beroep doen op het OPRON Expertise Team (OET). Meer informatie over passend onderwijs bij onze scholen en het OET vindt u op de website van Scholengroep OPRON.